Fiyat Farkları hk.

Bazı ilaç firmalarının; bazı ilaçlarında çıkan yüksek tutarlı fiyat farklarını, iskonto vb. yöntem uygulayarak karşıladıkları ve eczacıdan fark alınmamasını istedikleri yönünde geri dönüşler artmaktadır. Gerek sıralı dağıtım uygulaması kapsamında gerekse bu kapsam dışındaki ilaçlarla ilgili SGK Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca İşlem başlatıldığı Türk Eczacıları Birliği’ne iletilmiştir. Meslektaşlarımızın herhangi bir yaptırım ile karşılaşmaması için; TEB ile SGK arasındaki protokolün 5.3.6 maddesine aykırı işlem yapılmaması hususunda azami dikkat göstermesi rica olunur.

5.3.6 Maddesi: "Kurumun mahsup suretiyle tahsilini yaptığı haller hariç olmak üzere, Alınması gereken ilaç katılım payları ve/veya ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım paylarını ve/veya eşdeğer ilaç uygulaması nedeniyle oluşan fiyat farklarını tahsil etmeyen veya hastaya iade eden eczacılara, ilk tespitte 1000 (bin) TL cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır, yazılı uyarıya rağmen tekrarı halinde sözleşme feshedilir ve 1 (Bir) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Tespit işlemi Kurumca yapılabileceği gibi ilgili eczacı odası tarafından da yapılabilir. Tespit işleminin, ilgili eczacı odası tarafından yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde Kurum tarafından madde hükümleri uygulanır. Eczacı odası tespiti ve TEB Merkez Heyeti onayına istinaden yapılan işlemlerin yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilmesi durumunda, eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır. Ancak Kurum aleyhine dava açılması halinde, açılan dava Türk Eczacıları Birliğine ihbar edilir. Eczacı tarafından, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım paylarının, tahsil edilmemesi veya iade edilmesi halinde uygulanacak cezai şart tutarının hesaplanmasında (6.17) numaralı madde hükmünün son fıkrası uygulanmaz."                                                                 

Yönetim Kurulu                    

09 Şubat 2024 - Okunma Sayısı : 922