Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ ile Görüşme

Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ ile Görüşme


Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak ve Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Arman Üney, 19 Haziran 2017 tarihinde (bugün) Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ ile bir görüşme gerçekleştirdiler.

Sayın Bakan’ın yanı sıra, Danışmanı Dr.Halil Ekinci’nin de katıldığı görüşmede, eczacılık alanındaki bazı konularla ilgili görüşlerimiz ve taleplerimiz aktarıldı.

Görüşmede Sayın Bakana aktarılan taleplerimiz ve görüşlerimiz şu şekilde;

1- Eczacılıkta uzmanlık eğitimi vermeye istekli olan üniversitelerimizin kadro sorunuyla karşılaşmadan bu eğitime başlayabilmeleri için gerekli yasal düzenlemenin yapılması talebi,

2- Eczane Vitrinlerinde eczanelerde medikal malzemelerin bulunduğu ibaresine yer verilmesi,

3- İlaç Fiyat Kararnamesinde gerekli düzenlemelerin yapılarak, eczacı kar oranlarının yükseltilmesi ve kutu başı hizmet bedeli verilmesi konusu,

4- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Eczane Denetimleri konusu,

5- Yönetmelik Gereği Zorunlu Olacak Olan Standart Eczane Tabelalarının tıpkı zorunlu E-logolar gibi vergiden muaf olması konusu

6- Avrupa Birliği üyesi ülkelerde uygulanan meslek hakkı uygulamaları konusunda Sayın Bakana sunum yapılması ve Smart Eczane Programı hakkında görüşme

7- Kamu Eczacılarımızın Durumlarının İyileştirilmesi ve Sorunların Çözüme Kavuşturulması ile ilgili olarak aktardığımız taleplerimiz;

a) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılacak değişiklik ile kamuda eczacı hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak Eczacılık Hizmetleri Müdürlüğü kadrolarının oluşturulması,
b) “Fiili hizmet süresi zammı” öngörülen “sağlık çalışanları” kapsamının; sağlık riskleri ve yoğun çalışma temposu açısından aynı koşulları taşıyan hekim ve diş hekimleri gibi eczacıları da içerecek şekilde düzenlenmesi;
c) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan eczacılara uygulanan yasa ve yönetmeliklerin, 6197 Sayılı Eczacılık Yasamızda 6308 Sayılı Yasa değişikliği ile getirilen eczacı tanımına uygun hale getirilmesi;
d) Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nden “kurumda eczacı olmadığı takdirde görevini hemşire ya da eczane teknisyeni yürütür” ifadesinin çıkartılması ve tıpkı Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde olduğu gibi; eczacısı olmayan hastane eczanelerinin kapatılması ya da hızla buralara eczacı ataması yapılması, eczacılık hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi için hastane yatak sayısıyla orantılı olarak eczacı sayısının belirlenmesi ve hastane eczanelerinin fiziki koşullarının mutlak suretle iyileştirilerek standartlarının belirlenmesi,
e) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık tesislerinde görevli eczacıların mevcut Ek Ödeme Yönetmeliğindeki Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı 0,75 olarak belirtilmiştir. Talebimiz, eczacıların hastanelerde yönettikleri bütçe, yaptıkları iş, eğitim süreleri ve aldıkları risk itibariyle katsayılarının diş hekimi ile birlikte değerlendirilerek 1,1’ e yükseltilmesi,
f) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve İl Sağlık Müdürlükleri’nde çalışan eczacıların maaşlarını iyileştirilmesine yönelik düzenlemenin yapılması,
g) İl Sağlık Müdürlükleri İlaç ve Eczacılık Şube Müdürlüklerinde eczacı görev almasının sağlanması,
h) Özel Hastane Yönetmeliği’nde mevcut olan 27. Maddenin aşağıdaki belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmesi,
“Madde 27- (Değişik:RG-23/9/2010-27708) Özel hastanelerde, 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, bir eczacı sorumluluğunda ruhsatlandırılmış eczane bulunması zorunludur. Sorumlu mesul müdür eczacının ve diğer çalışan eczacıların maaşlarının Türk Eczacıları Birliğinin 6643 sayılı yasanın kendine verdiği yetkiye dayanarak belirlemiş olduğu maaşın altında olamaz.”
i) Sağlık hizmet sunumunun ayrılmaz bir parçası olan eczacıların, kamuda hâlihazırda son derece yetersiz bulunan sayısının artırılması
j) Hastane eczanelerinde çalışan eczacılarımızın yetki alanlarının ve görev tanımlarının belli olmaması, eczacıların hekimlere bağlanmış olması nedeniyle eczacılık görevini yerine getirirken farklı meslekten kişilerin işin mahiyetini anlamak konusundaki kabiliyetlerinin sınırlı olması ölümle sonuçlanabilecek ciddi sorunlar yarattığından, hastane eczacılarının yetkilerinin ve görev tanımlarının açıklaştırılması, eczaneden sorumlu kişinin yine eczacı olması, eczanelerde çalışacak personelin niteliğinin artırılmasına yönelik idari önlemler alınması,
k) Açıktan atama ile yapılan alımlarda engelli eczacılar için ayrıca kadro açılması,
l) Aynı zamanda eşi kamu çalışanı olan serbest eczacılara tayine bağlı nakil hakkının tanınarak aile bütünlüğünün sağlanması.

Sayın Bakan, Türk Eczacıları Birliği’nin taleplerini büyük bir dikkatle dinledi ve bu konularda gerekli çalışmaların yapılması için talimatlarını verdi.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

20 Haziran 2017 - Okunma Sayısı : 11541