İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKASI OLAN ECZACILARIMIZ HK.


Değerli Meslektaşlarımız,

30/06/2016 tarih ve 29758 sayılı Resmi Gazete’de “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmış olup;

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sertifikasını alan meslektaşlarımızın Yönetmeliğin aşağıda belirtilen 4. Maddesinin 4. Bendine göre İSG – KATİP Sisteminde gerekli düzenlemeler tamamlanıncaya kadar ekte belirtilen belgeyi doldurup eczanede muhafaza etmeleri gerekmektedir.

29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmelik’te 30/06/2016 tarih ve 29758 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’le birlikte yapılan değişiklikler şu şekildedir:

(6) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında eğitim alan kişilerin ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilmesi için İSGKATİP’teki örneğine uygun taahhütnamenin ilgili kişilerce en geç beş gün içinde onaylanması gereklidir. Bu görevin üstlenilmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır. Buna göre işyeri işvereni veya işyerinde tam süreli hizmet akdi ile çalışan işveren vekili, tüzel kişiliğe sahip işletmelere ait işyerlerinde temsile yetkili işin ve işyerinin yönetiminde görev alan ve tam süreli hizmet akdi ile çalışan işveren vekili, kamu kurum ve kuruluşlarında ise işyerinin yönetiminde görev alan ve işyerinde düzenli bulunan yönetici veya yardımcısı olunması şarttır.”

b) (a) bendi kapsamında yer almayan işyeri işverenleri veya işveren vekilleri tarafından 14 üncü maddenin altıncı fıkrası kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekilince üstlenilmesi halinde Ek-4’te yer alan örneğine uygun belgeler, düzenlenerek 5 (beş) iş günü içerisinde ilgili kişilerce imzalanıp gerektiğinde denetime yetkili memurlara gösterilmek ve istendiğinde Bakanlığa iletilmek üzere işyerlerinde muhafaza edilir.


dt: 01.07.2016Ek Dosyalar

EK : FORM


Yayın Tarihi: 01/07/2016