Eczacılara Stok Düzenleme Hakkı Getiren 6736 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı


Bilindiği üzere eczanelerin stok problemi olarak bilinen fiili envanter ile kaydi envanter farklarının ortadan kaldırılması için stok düzenleme hakkı konusunda Birliğimiz tarafından konunun muhatapları ile çeşitli görüşmeler yürütülmüş, görüşmeler hakkında detayların yer aldığı 14.07.2016 ve 27.07.2016 tarihli duyurularımız web sitemizde yayınlanmıştı.


19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına dair Kanun” yayımlanmıştır. Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına (b) bendi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:


“b) Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Bu suretle kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. Ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez, gelir kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz.”


Eczacıların, bu maddede tanımlanan bildirimi yapmaları için 2016 yılı Kasım ayı sonuna kadar süre tanınmış olup, uygulamanın ne şekilde yapılacağı hakkında Maliye Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde bir Tebliğ yayımlanacaktır. Tebliğin yayımlanmasının ardından, eczacılarımız tarafından yapılması gereken işlemler ile ilgili olarak Birliğimiz tarafından bir Kılavuz hazırlanarak üyelerimize duyurulacaktır.


Bilgilerinize.


DT:20.08.2016


Yayın Tarihi: 20/08/2016