16.06.2020 tarihinde yayınlanan SUT Değişikliği


4.1.5 Maddesinde yapılan değişiklik ile güvenlik izlem formu (GİF) ile takibi sağlanan ilaçlar için ilgili formun hasta adına düzenlendiği, numarası gibi bilgilerin e-reçetede yer alması zorunluluğu kaldırılmıştır. (Ancak protokolümüzün 3.2 maddesi ve Bakanlığın ilgili genelgesi gereği formun reçete ekinde bulunduğunun mevzuat açısından takibi önemlidir)

4.2.6.A-1 Büyüme hormonu kullanım ilkeleri başlıklı maddesinde yapılan düzenlemeler ile ilgili uzman branşları netlik kazanmış, yaş aralıkları, yıllık büyüme hızı, kemik yaşı ve tedavi sonlandırma kriterlerinde değişiklik yapılmıştır. Büyüme hormonlarına ilişkin ayrıntılı tablomuz önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşılacaktır. Dikkat edilmesi gereken önemli değişiklikler özetle:

Boy sapması -2SD altında olmalı.

4 yaş altı çocuklarda ve puberte döneminde kemik yaşı dikkate alınmaz.

Rapor süresi 1 yıl olup raporları Çocuk endokrinoloji, Çocuk endokrinoloji ve metabolizma uzmanı düzenleyebilir.

Tedavinin devamı için epifiz hatlarının açıklığı ve sonlandırma kriterlerine ulaşılmadığı (kemik yaşının kızlarda 14 erkeklerde 16, boy uzunluğunun kızlarda 157 erkeklerde 168’e ulaşması, epifiz kapanması ve büyüme hızının 4 cm ve altı olması) belirtilmelidir.

Yıllık büyüme hızı ile ilgili yaş ayrımları için 2.1 yaş 731. Günü 4.1 yaş 1461. günü ifade eder

4.2.7 Maddesine farklı etken madde içeren düşük molekül ağırlıklı heparinlerin birlikte kullanılması halinde bedelinin ödenmeyeceği eklenmiştir.(Örn: Clexane ve Hibor isimli müstahzarlar aynı reçetede veya biri hastanın elinde mevcut iken diğer müstahzar reçete ile karşılanmaz. Bu hususta Kurumca düzenleme yapılıncaya kadar hasta ilaç geçmişinin kontrolü önem arz etmektedir.)

4.2.10.A-1 Maddesinde yapılan düzenleme ile Gaucher hastalığında enzim tedavisi kriterleri arasında yer alan karaciğer ve dalak hacmi artışı ile ilgili değişiklikler yapılmış ve tedaviye aralıksız bir yıl süreyle ara verilmesi durumunda ilaca tekrar başlamak için başlangıç kriterlerinin aranacağı ifadesi eklenmiştir.(Cerezym,Aldurazym)

4.2.12.A Maddesinde hepatit b immunglobulinlerinin karaciğer nakli durumunda karaciğersiz faz ve nakil sonrası için, hastalar düşük ve yüksek risk grubuna göre sınıflandırılarak ayrıca uygulanacak dozlarda tetkik sonuçlarına göre değişiklik yapılmış olup, düşük risk grubunun tedavi süresi nakil sonrası maksimum 1 yıl, yüksek risk grubunun tedavi süresi maksimum 5 yıl olarak sınırlandırılmıştır.(Bu hususun kontrolü için rapor/reçete açıklamalarında nakil tarihinin belirtilmesi meslektaşlarımızın yararına olacaktır) Her reçetede HBsAg ve HBV DNA sonucu bulunmalı ve pozitif olması durumunda tedavi sonlandırılmalıdır. Reçeteler birer aylık dozlarda karşılanabilir.

4.2.12.B Maddesinde yapılan değişiklikler ile özellikle Primer İmmun Yetmezlik(PİY) tanısında hematoloji, gögüs ve immunoloji ve alerji hekimleri rapor/reçete düzenleyebilir.

KLL , MM ve Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonuna bağlı HİPOGAMAGLOBULİNEMİ tanısında hematoloji ve onkoloji uzman hekimlerince reçete/rapor düzenlenebilir.

SC yolla kullanılan immunglobulinler(HYQVIA) sadece PİY , KLL , MM ve Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonuna bağlı HİPOGAMAGLOBULİNEMİ tanılarında ödenir. SC formlar endikasyon dışı onam alınsa dahi bu tanılar dışında karşılanmaz.

4.2.13.1 Maddesinde yapılan değişiklik ile Tenofovir alafenamid fumarat (VEMLİDY) etkin maddeli müstahzara ilişkin ek koşullar kaldırıldı.(osteoporoz,kemik kırığı, GFR,kan fosfat düzeyi albuminürü, diyaliz ,renal transplantasyon )

4.2.13.3.2 maddesinde yapılan değişiklik ile kronik hepatit C hastalarına 2 tedavi alma hakkı tanınmıştır.

4.2.14.C Özel düzenleme yapılan kanser ilaçları için dikkat çeken düzenlemeleri şöyle sıralayabiliriz.

Enzalutamid (XTANDI) ve abirateron(ZYTIGA,ABETYL,ABYGA) etken maddeli ilaçların ardışık olarak kullanımı yalnızca hasta bazında alınan Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı ilaç kullanım onayı ile mümkün hale getirilmştir.

Ruksolitinib(JAKAVİ) için a konstitusyonel semptomlar (ateş, gece terlemesi, kilo kaybı veya kaşıntı vb. semptomlarından herhangi biri) olarak netleştirilmiştir.

Meme CA için Dosetaksel toksisitesi nedeniyle dosetaksel(DOXEL,DOXITAX) kemoterapisinin kesilmesi durumunda trastuzumab(HERCEPTİN) ve pertuzumab(PERJETA) kombinasyonu ile tedaviye devam edilebilir.

Obinutuzumab(GAZYVA) için 3. Basamakta rapor düzenlenmesi şartı kaldırılmıştır.

4.2.15.D-1 Maddesinde antikoagulan tedavi için prospektüste yer alan risk faktörleri açıkça ifade edilmiş , hastada mevcut olan risk faktör/faktörlerin(inme veya geçici iskemik atak öyküsü, ≥75 yaş, kalp yetmezliği NYHA Sınıf ≥ II, diabetes mellitus veya hipertansiyon durumlarından bir ya da fazlasına sahip olan orta-ciddi mitral darlık veya mekanik protez kapağı olmayan nanvalvuler atriyal fibrilasyonlu hasta ) raporda net olarak belirtilmesi koşulu getirilmiştir.

Sağlık kurulu raporunda en az bir kardiyolog /Nörolog olma şartı ile kardiyoloji, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, kalp damar cerrahisi ve nöroloji uzman hekimlerinden en az üçünün bulunması şartı belirtilmiştir.

4.2.17.D Maddesinde teriparatide(FORSTEO) kullanım süreleri ay yerine haftalık zaman dilimleri şeklinde düzenlenmiştir. Mevcut tedavisi devam eden hastalar için İlacın kullanımında haftalık hesaba dikkat edilmelidir.

4.2.20 Palivizumab kullanım ilkeleri başlıklı maddesinde tedavi kriterleri ayrıntılandırılarak tüm maddede güncellenmiştir. Özellikle 28-32 haftalar arasında doğan (28 ve 32. Haftalar hariç) RSV sezonunda 90 gün(dahil) ve daha küçük olan preterm bebeklerde geri ödemesi mümkün kılınmıştır.

4.2.25 Maddesinde epilepsi tedavisinde lakozamid (BENVIDA) etken maddesinin tek başına (monoterapide) kullanılabileceği belirtilmiştir.

4.2.27.A Faktörler başlıklı maddesine Kombine koagülasyon faktörü/protrombinkompleksi konsantrelerinin (COFACT) acil müracaatlarda hastada kumarin türevlerinin kullanılmasından kaynaklı hayatı tehdit eden kanamalarda(Raporda belirtilmesi şart) 1 günlük tedavi sonrası halen kanama devam ederse 3 gün süreli rapor ile devam tedavisi alması mümkün kılınmıştır. Hematoloji uzman hekimi yok ise raporda belirtilmek şartı ile kumarin tedavisini düzenleyen ilgili uzman hekimlerce rapor düzenlenebilecektir.

Aynı madde kapsamında Aktifleşmiş protrombin kompleksi (APCC/FEİBA TIM) konsantrelerinin kanama tedavisindeki süre 1 günden 3 güne çıkarılmıştır.

4.2.28.A Statinler ve kombinasyonları maddesinde yüksek doz içeren; Rosuvastatin(CRESTOR) için 20 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, atorvastatin(LİPİTOR,ATOR), simvastatin(ZOCOR) ve pravastatin(PRAVACHOL) için 40 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, fluvastatin(LESCOL XL) için 80mg ve üzeri etken madde içeren dozları (kombinasyonları dahil) rapor/reçete edebilecek uzmanlık branşlarına nöroloji eklenmiştir. Bu dozlarda düzenlenen rapora istinaden tüm hekimlerce reçete düzenlenebilir.

4.2.30.A maddesine istinaden Epoprostenol (VELETRI) etken maddeli müstahzarlar yalnızca; fonksiyonel kapasitelerini NYHA sınıf III veya IV olan hastalarda kullanılılabilir(NYHA sınıf I ve II için hasta bazında endikasyon dışı izin alınsa dahi geri ödemesi mümkün değildir ) ayrıca böbrek diyalizi tanısında bedeli kurumca karşılanmaz.

4.2.33 maddesinde intravitreal (göz içine uygulanan) ilaçlar için cevap kriterlerinden birinin gerçekleşmesi yeterli olup görme keskinliğinin tedavi esnasında sabit kalması da yeterli yanıt olarak değerlendirilmelidir.

Patolojik Miyopiye bağlı Koroidal Neovaskülarizasyon (PM/KNV) için bevasizumab(ALTUZAN) yükleme dozunun tamamlanması zorunlu olmayıp tek doz kullanımı üzerinden dahi yanıt değerlendirmesi yapılması mümkündür.

Ranibizumab(LUCENTİS) veya aflibersept(EYLEA) etkin maddeli ilaçlar için ANTI-VEGF ilaç geçişlerinde hekim tarafından sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde yükleme dozları tamamlanmadan (bevasizumab hariç) idame tedavilere geçilebilecektir.

4.2.38 Diyabet ilaçları kullanım maddesinde daha önce ekibimizce yapılan duyuru ile de belirtildiği üzere GLP-1 Analogları(BYETTA) ile DPP4 (GALVUS, JANUVİA, ONGLYZA) antagonistlerinin beraber kullanımı halinde bedellerinin kurumca ödenmeyeceği bildirilmiştir.

4.2.43 maddesinde Bosentan (TRACLEER, DIAMOND) kullanılacak hastalarda, her reçete ile birlikte reçeteyi düzenleyecek hekim tarafından “Hasta Kayıt Formu-1” doldurularak Kuruma gönderilme zorunluluğu kaldırılmıştır.(ilgili belge sadece ecza deposundan ilaç temini için gereklidir)

Fosfomisin oral formları (MONUROL, ÜROMİSİN, URODAY ) Sadece alt üriner sistem enfeksiyonu tedavisinde 10 gün içinde en fazla 2 saşe kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır. ( alt üriner sistem enfeksiyonu dışında diğer tanılarda geri ödemesi mümkün değildir. Üriner sistemde böbrekler ve üreter(idrar kanalı) haricindeki organlar alt üriner sistem olarak betimlenmektedir.) Ekibimizce Tanı ve kodlara ilişkin çalışmamız ayrıca duyurulacaktır.

D vitamini ihtiva eden müstahzarlar için endikasyon uyumu zorunlu hale getirilmiş olup KÜB endikasyon ve pozolojisine özen göstererek karşılanması önem arzetmektedir. Ekibimizce Dvitamini endikasyon ve pozoloji tablosu ayrıca duyurulacaktır.

Duloksetin (NEXETİN), erişkin kadınlarda orta dereceli ve şiddetli Stres Üriner İnkontinans tedavisinde ve stres üriner inkontinansın baskın olduğu mikst üriner inkontinans (sıkışma ve stres inkontinansın birlikteliği) tedavisinde uzman hekimlerce raporsuz, uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.

Modifinil (MODIWAKE, MODIODAL) narkolepsi tanısı ile göğüs hastalıkları, nöroloji veya psikiyatri uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen 1 yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir ve Tedaviye ara verilmesi halinde başlangıç kriterleri aranmaz. ( Başlangıç kriterleri henüz netleşmemiştir)

NOT: İlgili maddelerin yürülülük tarihi 24.06.2020 olup çalışmadaki katkılarından dolayı SUT Rehberi Ekibine teşekkür ederiz.Yayın Tarihi: 24/06/2020